Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Brabantsedag

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Brabantsedag (hierna: ‘SBD’) en degene die een toegangsbewijs koopt voor de door SBD jaarlijks georganiseerde theaterparade (hierna: ‘Bezoeker’). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als deze overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een door SBD ingeschakelde verkooporganisatie (hierna: ‘(voor)verkoopadres’).

1.2

Onder ‘evenementlocatie’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het gehele gebied binnen, maar gedeeltelijk ook buiten de afzetting, waar de jaarlijkse theaterparade en de overige programmering (hierna gezamenlijk: ‘Theaterparade’) zich afspelen, waaronder het parade-parcours, de sfeerpleinen en de nabije omgeving van het parcours die verband houden met de Brabantsedag, zoals de parkeerterreinen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1

De overeenkomst tussen SBD en Bezoeker komt tot stand op het moment dat Bezoeker een toegangsbewijs koopt bij SBD of een door SBD ingeschakeld (voor)verkoopadres. Alleen aanschaf bij erkende voorverkoopadressen of bij SBD garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op Bezoeker.

2.2

Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege SBD verstrekt document. Het wordt eenmalig verstrekt en geeft voor één persoon toegang en het recht op bijwonen van de theaterparade.

2.3

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan Bezoeker is geleverd, rust op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 3 Overige verplichtingen Bezoeker

3.1

Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs.

3.2

Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van de Theaterparade als ook bij het kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om SBD in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting om toe te zien op het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

3.3

Bezoeker is gehouden aan alle bepalingen in het Huisreglement van de SBD, zoals opgenomen in bijlage 1.

3.4

Naast het bepaalde in artikel 3.3 is Bezoeker verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van of namens SBD, de exploitanten van de evenementlocatie, het ordepersoneel, de brandweer en andere daartoe bevoegde personen.

3.5

Bezoeker zal zich gedragen zoals een goed Bezoeker betaamt. Dit wil onder meer maar niet uitsluitend zeggen dat Bezoeker zich niet schuldig zal maken aan wangedrag of verstoring van de openbare orde in de ruimste zin des woords.

Artikel 4 Rechten SBD

4.1

Bij overtreding door Bezoeker van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden is SBD gerechtigd de koop onmiddellijk te ontbinden en Bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat Bezoeker recht heeft op restitutie van het entreegeld.

4.2

SBD behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot de Theaterparade te ontzeggen en van de evenementlocatie te (laten) verwijderen, indien zij dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de Theaterparade.

Artikel 5 Overmacht

5.1

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit specifieke verband mede begrepen eventuele technische mankementen aan de paradewagens, slechte weersomstandigheden, gemeentelijke besluiten of richtlijnen, stakingen bij brandweer en/of politie, etc., heeft SBD het recht de Theaterparade te verplaatsen naar een andere dag of het evenement definitief te annuleren.

5.2

Indien het evenement als gevolg van of in verband met een in artikel 1 bedoelde overmachtsituatie door SBD wordt verplaatst of definitief wordt geannuleerd, heeft Bezoeker geen recht op restitutie van het entreegeld noch op schadevergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid SBD

6.1

SBD is slechts aansprakelijk voor (directe) schade die de Bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SBD toerekenbare tekortkoming. Deze aansprakelijkheid is in zoverre beperkt dat SBD nimmer gehouden is meer schadevergoeding te betalen dan de vergoeding die door haar aansprakelijkheidsverzekeraar op grond van de door SBD afgesloten polis zal worden uitgekeerd.

6.2

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 • gevolgschade;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van vrijwilligers en/of hulppersonen van SBD;
 • immateriële schade;

6.3

Het betreden van de evenementlocatie en het bijwonen van de Theaterparade geschiedt door Bezoeker geheel op eigen risico.

6.4

De Stichting is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele door Bezoeker of derden geclaimde schade als een gevolg van een tegenvallende inhoud en wijze van uitvoering van de Theaterparade, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma, vertragingen, ‘gaten’ tijdens de parade, etc.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1

SBD heeft het recht om persoonsgegevens van Bezoekers van de Theaterparade en Bezoekers van haar websites te verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals op de website van SBD nader is beschreven.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1

Op iedere overeenkomst die tussen Bezoeker en SBD wordt gesloten is Nederlands recht van toepassing.

8.2

Alle geschillen ter zake de entree tot de Theaterparade die mochten ontstaan tussen SBD en Bezoeker, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij partijen in onderling overleg besluiten het geschil aan een andere instantie voor te leggen. Deze algemene voorwaarden zijn op 15 maart 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087276.BIJLAGE 1: HUISREGLEMENT STICHTING BRABANTSEDAG

Stichting Brabantsedag streeft ernaar het evenement in zo goed mogelijke banen te leiden, handelend naar het Huisreglement. Dit Huisreglement bevat de volgende bepalingen:

 • Het is verboden voor Bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Bezoekers van 18 jaar en ouder kunnen na het tonen van een origineel, geldig identiteitsbewijs een polsbandje krijgen. Zonder polsbandje mag geen alcoholische drank worden gekocht, genuttigd of aangenomen.
 • Roken in binnenruimtes, alsmede in feest-, horeca- en/of theatertenten is verboden.
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs en lachgas is verboden. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het meenemen van alcoholhoudende dranken, in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens, lachgas drugs en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan in de gemeentehuistuin op straffe van inbeslagname. Binnen de bebouwde kom van Heeze geldt tevens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
 • Gekochte kaartjes en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Bezoekers betreden het evenement op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, in welke aard en/of vorm dan ook.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van en of schade aan eigendommen en/of goederen.
 • Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden. Stichting Brabantsedag onderschrijft nadrukkelijk en onvoorwaardelijk artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
 • In de regelementen van het rijdend theater, waarin de Brabantse cultuurhistorie creatief wordt uitgebeeld, is opgenomen dat op geen enkele wijze discriminerende uitingen mogen worden gedaan.
 • Tijdens de Brabantsedag worden foto’s en films gemaakt. Beeldmateriaal gemaakt tijdens de Theaterparade en op openbare locaties valt in beginsel niet onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht u echter willen dat gebruikt beeldmateriaal, waarop u voorkomt, achteraf wordt verwijderd, dan geeft de Brabantsedag daaraan altijd gehoor. E-mail via: info@brabantsedag.nl
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 • Overtreding van de huisregels kan verwijdering en/of aangifte bij de politie tot gevolg hebben.