Huisreglement

Stichting Brabantsedag streeft ernaar het evenement in zo goed mogelijke banen te leiden handelend naar het huisreglement. Onder het huisreglement vallen:

- Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

- Bezoekers van 18 jaar en ouder kunnen na het tonen van een origineel, geldig identiteitsbewijs een polsbandje krijgen. Zonder polsbandje mag geen alcoholische drank worden gekocht, genuttigd of aangenomen.

- Roken in binnenruimtes, alsmede in feest-, horeca- en/of theatertenten is verboden.

- Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs en lachgas is verboden. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd.

- Het meenemen van alcoholhoudende dranken, in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan in de gemeentehuistuin op straffe van inbeslagname. Binnen de bebouwde kom van Heeze geldt tevens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

- Gekochte kaartjes en consumptiemunten worden niet teruggenomen.

- Bezoekers betreden het evenement op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, in welke aard en/of vorm dan ook.

- De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van en of schade aan eigendommen en/of goederen.

- Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden. Stichting Brabantsedag onderschrijft nadrukkelijk en onvoorwaardelijk artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

- In de regelementen van het rijdend theater, waarin de Brabantse cultuurhistorie creatief wordt uitgebeeld, is opgenomen dat op geen enkele wijze discriminerende uitingen mogen worden gedaan.

- Tijdens de Brabantsedag worden foto’s en films gemaakt. Beeldmateriaal gemaakt tijdens de theaterparade en op openbare locaties valt in beginsel niet onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht u echter willen dat gebruikt beeldmateriaal, waarop u voorkomt, achteraf wordt verwijderd, dan geeft de Brabantsedag daaraan altijd gehoor. E-mail via: info@brabantsedag.nl

- In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

- Overtreding van de huisregels kan verwijdering en/of aangifte bij de politie tot gevolg hebben.